آدم وقتی روزهایش خاکستری است

قدر آدمهای خوب رو بیشتر می داند

وگرنه در خوشحالی ؛ همه دور تا دور روزگارش؛ حضور دارند

آدم وقتی زندگی اش سخت ؛ و بی مهر می گذرد؛ آدم وقتی صورتش زیبا نیست، دلبر نیست، خوش رو نیست 

آن حس غریب مهربانی رو تا پوست و استخوان میفهمد

تو برای آذرت ؛ برای دختر خورشیدی روی کاشی کاری ها، همان نسیم مهر بودی که آمدی و برای همیشه هر چه خاکستر در فضای ذهنش بود را بردی 

؛ مهم نیست چند ساله شوم

چند تار موی سفید را در آینه ملاقات کنم

پیش تو همیشه قدرتمندم و جوان

خیلی خیلی خیلی خیلی دوستت دارم 

روز عشق مبارک❤❤❤❤