هیچ کودکی با کمربند انفجاری به دنیا نمی آید

و انگیزه ی انتحار ندارد..

باید دید کدام؟ سبک زندگی، اندیشه و ایدئولوژی از یک کودک، یه تروریست انتحاری می سازد.


به کودکانمان بجای خشونت و عقاید مسموم، اخلاق و اندیشیدن و انسان دوستی هدیه کنیم.