اگر پاریس مستحق یک دقیقه سکوت بود،


سوریه مستحق آن است که بشریت برای همیشه خفقان بگیرد


کیومرث مرزبان