😑😑😑
ای دو راهی قدیمی، شگفت! 
 من همیشه اشتباه رفته ام تورا