شهرزاد:

خاطره ها که نمیمیرن..میمیرن؟؟؟

این اتاق تاریک ذهن ازاد ترین جای جهانه ،همه چی از توش میره و میاد، فکر، رنگ ، خیال ، خاطره


مهم اینه چیو نگه میداری چیو میریزی دور .من اینو یاد گرفتم قباد